Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr henkilötietolain (523/99 10 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.05.2018. Viimeisin muutos (osoitetiedot) 16.4.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr
Mikonkatu 8 K141  00100 Helsinki
+358 40 416 6600

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ture Tähtinen, Puheenjohtaja
Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr
Mikonkatu 8 K141  00100 Helsinki
0400 455414

3. Rekisterin nimi

Avustusjärjestelmä ja -rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Avustusjärjestelmän ja –rekisterin on nimensä mukaisesti tarkoitus on mahdollistaa tehokas avustushakemusten käsittely sekä pitää kirjaa yhdistyksen myöntämistä avustuksista yksityisille näkövammaisille henkilöille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, tilinumero, näkövamma, siviilisääty, työssäolo, asumismuoto, nettokuukausitulot, tuen kohde ja kustannus.
Tietojen säilytysaika on kaksi vuotta päätöspäivämäärästä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse tietonsa joko tulostetulla lomakkeella tai suoraan tietojärjestelmään syöttämällä salattua yhteyttä käyttäen. Lausuntoja pyydetään yhdessä rekisteröidyn kanssa sosiaaliviranomaisilta, kirkon diakonialta ja liittojen aluesihteereiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käytetään ainoastaan hakemusten käsittelyyn eikä niitä luovuteta tai siirretä yhdistyksen ulkopuolelle.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Manuaalinen aineisto on lukitussa toimistossa ja lukitussa arkistossa.B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan säätiön asiamiehellä sekä hallituksen puheenjohtajalla. Molemmat ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Ohjelmaa voi myös käyttää sovelluksen kehittäjä omien salasanojensa turvin. Kehittäjän sopimuksessa on myös huomioitu salassapitovelvollisuus.

Ohjelmisto ja tietokanta sijaitsevat kulunvalvotussa konesalissa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä
rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.