Anvisningar för ansökan

Eventuella gåvor, understöd och stipendier beviljas på basis av skriftlig ansökan. I enlighet med god förvaltningssed för stiftelser kan understöd/gåvor beviljas samma person högst vart tredje år.

Läs anvisningarna noggrant och skaffa de bilagor som behövs innan du fyller i och skickar ansökan.

Hos en enskild synskadad sökande bör invaliditetsgraden på grund av synskadan vara minst 50 %, vilket också är gränsen för synnedsättning som krävs av bl.a. Synskadades förbund rf.

Presentera en kort och tydlig utredning över det stöd som söks. I utredningsdelen ska sökandens helhetssituation och ekonomiska situation beskrivas.

Sökanden bör fylla i alla punkter på ansökningsblanketten. Vi behandlar inte bristfälliga ansökningar. Stiftelsen erbjuder ingen telefonrådgivning för ifyllande av ansökan.

Understöd kan sökas när som helst.

Gåvan för gemensamt hem bör dock sökas inom ett år från vigseln och stipendier bör sökas inom ett år från avläggande av examen.

Standardbilagor som behövs är intyg över synskada, inkomster och förmögenhet.

Som intyg gäller:

Kopia på synskadekortet eller läkarutlåtandet. Invaliditetsgraden till följd av synskadan ska framgå av den intygskopia som lämnas in. Sökandens invaliditetsgrad på grund av synskadan ska vara minst 50 %, vilket också är gränsen för synnedsättning som krävs av bl.a. Synskadades förbund rf.

En kopia av senaste beskattningsintyg och beskattningsbeslut.

En kopia av makens/makans eller i samma hushåll boende förälders/föräldrars beskattningsintyg och beskattningsbeslut.

Övriga bilagor som behövs är underlag för ansökans ändamål och motiveringar. Vid ansökan om stöd för olika projekt eller större personliga helheter ska också en budget och en kostnadsspecifikation bifogas ansökan.

Vi värdesätter utlåtanden från personer som arbetar med synskadade, såsom rehabiliteringshandledare, sociala myndigheter eller regionsekreteraren för Synskadades förbund och Finlands Dövblinda. Dessa underlättar beslutsfattandet. En rekommendation är till hjälp i synnerhet då inga andra skriftliga underlag för ansökans motiveringar föreligger.

Då objektet för ansökan är en dyr specialhobby (t.ex. ridterapi) ska den sökande lämna in ett läkarutlåtande som beskriver de hälsomässiga fördelarna med hobbyn och den sökandes behov av denna.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr kan bevilja stöd till personer som utför arbete för synskadade eller till organisationer för synskadade, till arbete som direkt gynnar synskadade, men vi beviljar inte understöd för föreningarnas egentliga verksamhet.

Om en förening lämnar in ansökan, ska en ansökningsblankett fyllas i för föreningen. Istället för personbeteckning anges FO-nummer.