Understödsobjekt

En synskadad privatperson kan skriftligen ansöka om understöd till de ändamål som anges nedan.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr fattar ett positivt eller negativt beslut om understöd utifrån ansökan som helhet, i enlighet med stiftelsens riktlinjer. I ansökan ska sökandens helhetssituation och ekonomiska situation beskrivas. Bristfälliga ansökningar behandlas inte.

Vänligen notera att det finns ändamål för vilka inget understöd beviljas, dessa listas i slutet av sidan.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr kan bevilja understöd åt privatpersoner som har betalningssvårigheter, befinner sig i svåra ekonomiska situationer eller upplever omedelbar ekonomisk nöd.

Vid ansökan om understöd för den ekonomiska situationen ska beslut om utkomststöd bifogas till ansökan.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr kan bevilja understöd i de fall där det finns möjlighet att lösa situationen med hjälp av ett understöd. Vid överskuldsättning eller vårdslös användning av pengar förutsätter vi långsiktigare stödåtgärder från samhället och myndigheterna.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr kan bevilja understöd för speciella kostnader som uppstår vid studier.

Beviljande av detta stöd kan minska det stipendium som beviljas samma person för avläggande av examen.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr kan belöna studerande som avlägger examen med ett stipendium. Stipendiet kan sökas av studerande som avlagt examen i integrerade studier (gäller inte personer som avlagt examen vid en specialläroanstalt).

Stipendiets maximala belopp kan beviljas en person som nått framgång i studierna och vars ekonomiska situation är svag. Ansökan finns på våra hemsidor och vi önskar att de sökande använder den elektroniska ansökningsblanketten. Till ansökan ska bifogas intyg över examen samt de grundläggande bilagorna.

Stipendiernas maximala belopp:

student, yrkes- och specialyrkesexamen 500 €
övriga examina enligt prövning 250–500 €
övriga stipendier för särskilt framgångsrika studier 200–250 €
yrkesinriktad grundexamen 500 €
lägre yrkeshögskoleexamen 750 €
lägre högskoleexamen 750 €
högre yrkeshögskoleexamen 250 € (1 000 €)
högre högskoleexamen 250 € (1 000 €)
licentiatexamen 750 €
doktorsexamen 250 € (1 000 €)

Sokeain Ystävät De Blindas Vänner sr kan bevilja en gåva till synskadade som ingått äktenskap för deras nya gemensamma hem. Gåvan beviljas på ansökan. Gåvan är 1 500 euro om det finns en synskadad familjemedlem. Om båda makarna är synskadade är gåvan sammanlagt 2 000 euro (1 000 euro/person). För närvarande kan gåvan för gemensamt hem beviljas både för kyrkliga och borgerliga äktenskap. Om båda makarna är synskadade, ska båda fylla i en egen ansökningsblankett. Gåvan för gemensamt hem ska sökas inom ett år från vigseln.

Ansökan finns på våra hemsidor och vi önskar att de sökande använder den elektroniska ansökningsblanketten. Till ansökan ska bifogas vigselattest samt de grundläggande bilagorna.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr kan på ekonomiska grunder bevilja understöd för särskilda kostnader som uppstår vid flytt.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr kan bevilja understöd för anskaffning av nödvändiga maskiner och utrustning till hemmet till den del som inget stöd fås från FPA eller socialväsendet. Till ansökan ska bifogas beslut om utkomststöd.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr kan bevilja begränsat understöd för kostnader som uppstår vid deltagande i konferenser och utbildningsevenemang inom arbete för synskadade.

Den sökande ska visa att deltagarkostnaderna inte betalas av arbetsgivaren eller någon annan aktör som representeras. Den sökande ska också visa att deltagandet är motiverat till följd av den nytta som erhålls av enskilda synskadade eller den bredare gruppen av synskadade.

Boendekommunens handikappservice ska ersätta assistentkostnaderna då en synskadad person deltar i utbildning eller en konferens.

Vid ansökan om understöd för hälsovårdskostnader ska den sökande själv ta reda på om avgiftstaket för hälsovårdsutgifter enligt klientavgiftslagen har uppnåtts eller håller på att uppnås för den sökande, samt själv hålla koll på när avgiftstaket uppnås. Uppnåendet av avgiftstaket beaktas vid ansökan om understöd för hälsovårdsutgifter från De Blindas vänner.

För klientavgifter inom den kommunala hälsovården finns ett avgiftstak per kalenderår.

Avgifter som tas ut för tjänster som används av personer under 18 år räknas ihop med vårdnadshavarens avgifter. När avgiftstaket överskrids, är tjänsterna avgiftsfria för alla de personer vilkas avgifter tillsammans har räknats in i avgiftstaket.

Användaren av hälsovårdstjänster ska själv hålla koll på om avgiftstaket har uppnåtts.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr kan också stödja hantverkare i deras yrke. Vi kan till exempel subventionera hyror för försäljningsbord och försäljningsplatser då hantverkare deltar i en julbasar.

Ansökan finns på våra hemsidor och vi önskar att de sökande använder den elektroniska ansökningsblanketten. Till ansökan ska bifogas intyg över synskada, beskattningsintyg samt en broschyr över försäljningsevenemanget där också för försäljningsplatsernas priser framgår.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr beviljar stipendier för oftalmologisk forskning, i synnerhet till unga forskare. Läs mer om stipendierna.

Husdjur och deras kostnader

Datorer

Mobiltelefoner

TV-apparater

Semesterresor

Reparationer i bostäder

Förnyande av hushållsmaskiner

Understöd beviljas inte för den egentliga verksamheten inom föreningar för synskadade och inte heller medlemmarnas fritidsverksamhet.